فائزه

زانو نمیزنم حتی اگر سقف آسمان کوتاه تر از قد من باشد